10 bộ số xuất hiện nhiều trong 40 lần quay
96 (18 lần) 42 (15 lần) 99 (14 lần) 35 (14 lần) 75 (14 lần)
85 (14 lần) 82 (14 lần) 39 (13 lần) 02 (13 lần) 63 (13 lần)
10 bộ số xuất hiện ít trong 40 lần quay
51 (3 lần) 06 (4 lần) 13 (4 lần) 00 (5 lần) 86 (5 lần)
26 (5 lần) 92 (5 lần) 91 (5 lần) 14 (5 lần) 57 (5 lần)
6 bộ số lâu chưa ra trong 10 ngày (lô gan)
58 (27 ngày) 26 (22 ngày) 51 (17 ngày) 41 (14 ngày) 57 (13 ngày)
65 (11 ngày)