Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 4 lần 5 lần 2 lần
1 6 lần 3 lần 6 lần
2 3 lần 2 lần 7 lần
3 3 lần 3 lần 8 lần
4 6 lần 8 lần 2 lần
5 4 lần 10 lần 3 lần
6 8 lần 5 lần 8 lần
7 4 lần 5 lần 6 lần
8 5 lần 4 lần 5 lần
9 7 lần 5 lần 3 lần