5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
44 2 lần 18/09/2021
16 2 lần 10/09/2021
33 3 lần 05/09/2021
15 4 lần 17/09/2021
02 4 lần 18/09/2021