5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
58 1 lần 23/05/2021
34 3 lần 14/06/2021
28 3 lần 28/05/2021
86 4 lần 16/06/2021
26 4 lần 17/06/2021