5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
39 15 lần 19/07/2021
46 14 lần 22/07/2021
49 14 lần 22/07/2021
85 14 lần 23/07/2021
81 14 lần 21/07/2021