5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
13 18 lần 17/05/2021
36 14 lần 17/05/2021
47 13 lần 17/05/2021
86 13 lần 14/05/2021
16 12 lần 15/05/2021