Thống kê đầu đuôi XSDNA - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 19/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-09-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
12-09-2020 3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần
09-09-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần4 lần1 lần
05-09-2020 0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
02-09-2020 3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
29-08-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
26-08-2020 5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
22-08-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
19-08-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
15-08-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần5 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
12-08-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 22 lần22 lần17 lần19 lần25 lần19 lần15 lần23 lần16 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 19-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-09-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
12-09-2020 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
09-09-2020 1 lần0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần5 lần1 lần0 lần
05-09-2020 4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
02-09-2020 3 lần0 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần
29-08-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
26-08-2020 2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
22-08-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
19-08-2020 0 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần4 lần
15-08-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
12-08-2020 0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng 18 lần20 lần14 lần17 lần28 lần21 lần17 lần24 lần18 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-09-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
12-09-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
09-09-2020 3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần4 lần
05-09-2020 2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
02-09-2020 1 lần0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
29-08-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
26-08-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
22-08-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
19-08-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
15-08-2020 5 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
12-08-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
Tổng 19 lần18 lần20 lần18 lần19 lần24 lần23 lần19 lần15 lần23 lần
Backtotop