Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 06/08/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-08-2020 2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần6 lần3 lần3 lần1 lần
05-08-2020 3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
04-08-2020 6 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần0 lần4 lần4 lần0 lần
03-08-2020 1 lần3 lần3 lần5 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần4 lần
02-08-2020 6 lần4 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
01-08-2020 6 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
31-07-2020 4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
30-07-2020 3 lần5 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
29-07-2020 2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần5 lần
28-07-2020 3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần7 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
27-07-2020 2 lần2 lần1 lần5 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
Tổng 38 lần28 lần27 lần32 lần22 lần33 lần24 lần30 lần27 lần36 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 06-08-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
06-08-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần6 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
05-08-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
04-08-2020 3 lần5 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần
03-08-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần6 lần3 lần0 lần2 lần6 lần
02-08-2020 5 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
01-08-2020 1 lần5 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
31-07-2020 0 lần4 lần7 lần4 lần0 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
30-07-2020 2 lần7 lần4 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
29-07-2020 2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần6 lần
28-07-2020 1 lần4 lần6 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
27-07-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
Tổng 24 lần39 lần30 lần30 lần24 lần31 lần27 lần28 lần26 lần38 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
06-08-2020 3 lần3 lần4 lần0 lần5 lần0 lần3 lần1 lần1 lần7 lần
05-08-2020 4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
04-08-2020 1 lần9 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
03-08-2020 4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
02-08-2020 6 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần
01-08-2020 1 lần6 lần2 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
31-07-2020 2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần6 lần1 lần
30-07-2020 3 lần1 lần4 lần2 lần5 lần5 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
29-07-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần5 lần
28-07-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần3 lần7 lần2 lần1 lần
27-07-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
Tổng 30 lần37 lần31 lần19 lần32 lần33 lần26 lần26 lần31 lần32 lần
Backtotop