Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 27/02/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-02-2020 4 lần1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
26-02-2020 2 lần7 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
25-02-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần6 lần2 lần3 lần
24-02-2020 2 lần3 lần2 lần6 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
23-02-2020 5 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần5 lần8 lần0 lần1 lần
22-02-2020 0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần4 lần3 lần
21-02-2020 4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần7 lần3 lần3 lần1 lần
20-02-2020 4 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần0 lần2 lần6 lần
19-02-2020 0 lần4 lần0 lần4 lần1 lần7 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
18-02-2020 4 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần7 lần1 lần2 lần
17-02-2020 3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
Tổng 31 lần31 lần16 lần25 lần34 lần28 lần37 lần41 lần27 lần27 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 27-02-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-02-2020 4 lần3 lần7 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
26-02-2020 4 lần2 lần4 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
25-02-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần4 lần
24-02-2020 4 lần6 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
23-02-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
22-02-2020 3 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
21-02-2020 2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
20-02-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
19-02-2020 4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần6 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
18-02-2020 3 lần4 lần4 lần5 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần
17-02-2020 6 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
Tổng 35 lần32 lần30 lần35 lần28 lần30 lần26 lần30 lần21 lần30 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-02-2020 6 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần
26-02-2020 7 lần3 lần0 lần3 lần0 lần5 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
25-02-2020 1 lần0 lần5 lần2 lần4 lần5 lần5 lần1 lần1 lần3 lần
24-02-2020 4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
23-02-2020 1 lần2 lần6 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
22-02-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần5 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
21-02-2020 1 lần6 lần4 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
20-02-2020 2 lần1 lần2 lần4 lần6 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
19-02-2020 3 lần2 lần6 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
18-02-2020 4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
17-02-2020 0 lần4 lần1 lần3 lần5 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
Tổng 32 lần25 lần32 lần27 lần35 lần39 lần29 lần34 lần28 lần16 lần
Backtotop