Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 30/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-10-2020 2 lần0 lần6 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần
29-10-2020 2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần6 lần1 lần
28-10-2020 5 lần5 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần6 lần2 lần
27-10-2020 2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
26-10-2020 4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
25-10-2020 3 lần1 lần0 lần7 lần2 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
24-10-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần7 lần2 lần
23-10-2020 5 lần0 lần6 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần0 lần3 lần
22-10-2020 5 lần4 lần0 lần5 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
21-10-2020 2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần5 lần3 lần5 lần1 lần3 lần
20-10-2020 2 lần4 lần4 lần5 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng 34 lần27 lần25 lần35 lần25 lần29 lần28 lần29 lần37 lần28 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 30-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-10-2020 3 lần7 lần0 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
29-10-2020 4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
28-10-2020 3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
27-10-2020 0 lần6 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
26-10-2020 4 lần4 lần2 lần3 lần5 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
25-10-2020 1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần
24-10-2020 3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
23-10-2020 3 lần3 lần4 lần1 lần5 lần5 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
22-10-2020 4 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần6 lần1 lần4 lần1 lần
21-10-2020 4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
20-10-2020 5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
Tổng 34 lần39 lần26 lần18 lần33 lần35 lần35 lần21 lần30 lần26 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-10-2020 3 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
29-10-2020 3 lần0 lần4 lần5 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần7 lần
28-10-2020 3 lần4 lần3 lần4 lần5 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
27-10-2020 4 lần3 lần3 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
26-10-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần8 lần
25-10-2020 2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
24-10-2020 4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
23-10-2020 3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
22-10-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần6 lần5 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
21-10-2020 1 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần4 lần7 lần3 lần4 lần
20-10-2020 5 lần4 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
Tổng 33 lần24 lần33 lần26 lần31 lần20 lần31 lần33 lần24 lần42 lần
Backtotop