Thống kê đầu đuôi XSMN - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Nam

Thống kê đầu loto xổ số Miền Nam trong vòng 10 lần từ 21/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-09-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
19-09-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
18-09-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
17-09-2020 7 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
16-09-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần2 lần1 lần
15-09-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
14-09-2020 0 lần5 lần6 lần2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
13-09-2020 3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
12-09-2020 3 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
11-09-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
Tổng 73 lần65 lần58 lần48 lần52 lần68 lần55 lần54 lần52 lần51 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Nam trong vòng 10 lần từ 21-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-09-2020 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
19-09-2020 2 lần0 lần1 lần3 lần6 lần0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
18-09-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
17-09-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
16-09-2020 3 lần3 lần4 lần0 lần0 lần0 lần2 lần5 lần1 lần0 lần
15-09-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
14-09-2020 0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
13-09-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
12-09-2020 3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
11-09-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần5 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 54 lần65 lần48 lần63 lần62 lần55 lần58 lần63 lần56 lần52 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-09-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
19-09-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
18-09-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần3 lần
17-09-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
16-09-2020 1 lần3 lần0 lần5 lần0 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
15-09-2020 0 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
14-09-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần6 lần
13-09-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
12-09-2020 4 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
11-09-2020 1 lần0 lần1 lần5 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
Tổng 50 lần54 lần53 lần60 lần58 lần51 lần62 lần66 lần65 lần57 lần
Backtotop