Lô gan XSAG - Thống kê lô gan xổ số An Giang

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
28
01
23
02
21
03
24
04
23
05
31
06
30
07
34
08
25
09
28
Bộ số
Max gan
10
34
11
30
12
38
13
36
14
30
15
20
16
36
17
38
18
17
19
22
Bộ số
Max gan
20
31
21
31
22
29
23
24
24
33
25
34
26
33
27
31
28
26
29
31
Bộ số
Max gan
30
29
31
27
32
27
33
26
34
32
35
33
36
20
37
24
38
23
39
25
Bộ số
Max gan
40
24
41
25
42
39
43
30
44
38
45
44
46
40
47
29
48
24
49
25
Bộ số
Max gan
50
35
51
39
52
25
53
24
54
35
55
40
56
28
57
24
58
24
59
23
Bộ số
Max gan
60
23
61
34
62
24
63
29
64
29
65
30
66
28
67
26
68
21
69
49
Bộ số
Max gan
70
31
71
28
72
31
73
43
74
18
75
29
76
55
77
25
78
40
79
30
Bộ số
Max gan
80
23
81
23
82
19
83
27
84
27
85
20
86
29
87
23
88
20
89
23
Bộ số
Max gan
90
28
91
32
92
26
93
22
94
25
95
32
96
24
97
22
98
42
99
30
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner