Lô gan XSBD - Thống kê lô gan xổ số Bình Dương

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
30
01
42
02
26
03
32
04
26
05
28
06
22
07
43
08
23
09
41
Bộ số
Max gan
10
24
11
19
12
21
13
22
14
26
15
24
16
30
17
22
18
22
19
20
Bộ số
Max gan
20
32
21
24
22
27
23
29
24
26
25
22
26
23
27
24
28
27
29
34
Bộ số
Max gan
30
38
31
34
32
26
33
20
34
34
35
37
36
23
37
30
38
21
39
16
Bộ số
Max gan
40
25
41
18
42
33
43
26
44
26
45
20
46
24
47
31
48
33
49
33
Bộ số
Max gan
50
35
51
35
52
20
53
22
54
22
55
24
56
25
57
25
58
28
59
20
Bộ số
Max gan
60
37
61
33
62
26
63
24
64
20
65
35
66
35
67
38
68
23
69
23
Bộ số
Max gan
70
33
71
32
72
27
73
26
74
25
75
22
76
23
77
27
78
28
79
32
Bộ số
Max gan
80
24
81
37
82
26
83
26
84
27
85
38
86
34
87
31
88
24
89
29
Bộ số
Max gan
90
39
91
26
92
24
93
31
94
26
95
31
96
23
97
29
98
32
99
24
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner