Lô gan XSCT - Thống kê lô gan xổ số Cần Thơ

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
34
01
27
02
31
03
27
04
23
05
32
06
28
07
24
08
25
09
23
Bộ số
Max gan
10
32
11
28
12
34
13
29
14
29
15
51
16
27
17
23
18
43
19
28
Bộ số
Max gan
20
23
21
28
22
25
23
35
24
35
25
25
26
26
27
42
28
32
29
37
Bộ số
Max gan
30
26
31
22
32
28
33
22
34
22
35
25
36
35
37
20
38
25
39
41
Bộ số
Max gan
40
27
41
28
42
24
43
26
44
41
45
19
46
25
47
23
48
27
49
19
Bộ số
Max gan
50
29
51
24
52
31
53
29
54
41
55
41
56
24
57
32
58
29
59
31
Bộ số
Max gan
60
21
61
23
62
23
63
22
64
27
65
26
66
21
67
39
68
25
69
24
Bộ số
Max gan
70
26
71
62
72
61
73
18
74
20
75
19
76
34
77
36
78
19
79
46
Bộ số
Max gan
80
46
81
36
82
43
83
21
84
24
85
24
86
36
87
21
88
21
89
28
Bộ số
Max gan
90
30
91
21
92
29
93
36
94
24
95
22
96
25
97
27
98
23
99
33
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner