Lô gan XSQNG - Thống kê lô gan xổ số Quảng Ngãi

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
23
01
31
02
35
03
36
04
18
05
27
06
34
07
26
08
30
09
25
Bộ số
Max gan
10
33
11
36
12
27
13
27
14
30
15
32
16
45
17
53
18
29
19
30
Bộ số
Max gan
20
15
21
29
22
29
23
23
24
18
25
35
26
21
27
20
28
28
29
24
Bộ số
Max gan
30
35
31
23
32
28
33
25
34
28
35
24
36
29
37
24
38
41
39
37
Bộ số
Max gan
40
26
41
23
42
25
43
35
44
35
45
25
46
24
47
37
48
23
49
26
Bộ số
Max gan
50
35
51
20
52
31
53
25
54
29
55
22
56
29
57
34
58
42
59
25
Bộ số
Max gan
60
40
61
34
62
23
63
38
64
33
65
29
66
19
67
22
68
34
69
38
Bộ số
Max gan
70
28
71
26
72
30
73
30
74
32
75
28
76
34
77
31
78
25
79
27
Bộ số
Max gan
80
29
81
25
82
32
83
37
84
22
85
25
86
22
87
24
88
33
89
22
Bộ số
Max gan
90
31
91
28
92
30
93
27
94
30
95
26
96
23
97
35
98
23
99
20
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner