Lô gan XSQT - Thống kê lô gan xổ số Quảng Trị

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
30
01
27
02
31
03
32
04
30
05
23
06
30
07
38
08
42
09
41
Bộ số
Max gan
10
27
11
53
12
25
13
33
14
19
15
27
16
47
17
27
18
32
19
28
Bộ số
Max gan
20
22
21
28
22
19
23
27
24
31
25
19
26
31
27
29
28
29
29
22
Bộ số
Max gan
30
28
31
28
32
37
33
29
34
35
35
20
36
19
37
21
38
25
39
31
Bộ số
Max gan
40
28
41
28
42
26
43
29
44
24
45
23
46
21
47
20
48
32
49
27
Bộ số
Max gan
50
42
51
25
52
22
53
37
54
41
55
29
56
35
57
29
58
23
59
30
Bộ số
Max gan
60
29
61
33
62
36
63
32
64
55
65
20
66
27
67
30
68
28
69
28
Bộ số
Max gan
70
43
71
33
72
21
73
40
74
30
75
25
76
34
77
23
78
29
79
26
Bộ số
Max gan
80
21
81
33
82
25
83
27
84
27
85
23
86
31
87
20
88
34
89
33
Bộ số
Max gan
90
31
91
29
92
26
93
18
94
21
95
32
96
23
97
20
98
34
99
32
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner